Advokátní kancelář

Vykonáváme praxi na průsečíku práva, politiky a veřejného pořádku.

JUDr. Vladimír Kremlík

Od dubna 2019 do ledna 2020 jsem vykonával funkci ministra dopravy ve vládě České republiky pod vedením Ing. Andreje Babiše.

Nyní jako samostatný advokát provozuji generální praxi v rámci mé advokátní kanceláře v Praze. Klientům poskytuji komplexní služby ve všech oblastech práva České republiky.

Výkon advokacie je mj. službou spravedlnosti. Jako advokáti jsme slíbili na svou čest a svědomí, že budeme ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva, dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu. Tyto hodnoty a jejich dodržování klademe na první místo při poskytování služeb klientům v rámci našich advokátních kanceláří. Jejich zachovávání a projevování je garancí profesionálního a odpovědného poskytování právních služeb našim klientům. Pro právní služby poskytované našimi advokátními kancelářemi je typická profesionalita, odbornost, kvalita, pružnost a osobní přístup ke klientům.

ZAMĚŘENÍ

DOPRAVNÍ PRÁVO 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO 
SPRÁVNÍ PRÁVO 
SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
PRÁVO ICT 
PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ 
OBČANSKÉ, OBCHODNÍ A PRACOVNÍ PRÁVO 
HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM STÁTU A DALŠÍCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH KORPORACÍ 
NEZISKOVÉ ENTITY VČETNĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ, NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ 
SPORNÁ AGENDA 
TRESTNÍ PRÁVO A OBHAJOBA V TRESTNÍCH VĚCECH