Jakékoliv šíření obsahu webu sirdo.eu mimo zákonem stanovené důvody a zejména bez uvedení zdroje, je striktně zakázáno. Poruší-li uživatel webu sirdo.eu tento zákaz, vzniká vlastníku/provozovateli webu právo domáhat se ochrany svých zájmů účinnými prostředky dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vznikne-li porušením zákazu vlastníku/provozovateli webu újma, může se vlastník/provozovatel domáhat její náhrady ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.