Reference

S ohledem na přísnou povinnost mlčenlivosti  uloženou advokátům zákonem o advokacii, podle které je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, a dále pravidla stanovená Českou advokátní komorou pro prezentaci advokátů, nejsou zveřejňovány na těchto stránkách údaje o našich klientech, kterým jako advokáti poskytujeme právní služby.