Zaměření

DOPRAVNÍ PRÁVO

V oblasti dopravního práva se zaměřujeme na poskytování právní podpory ve všech věcech týkajících se zejména užívání pozemních komunikací, silničního provozu, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a silniční dopravy.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V oblasti odpadového hospodářství se zaměřujeme zejména na poradenství a zastupování v souvislosti s právní regulací nakládání s odpady, povolovacích řízeních na provoz a při provozu zařízení určených k nakládání s odpady, nakládání s obaly, nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností, plnění právních povinností původců odpadů, zpětný odběr a využití odpadů.

NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO

V oblasti nemovitostí a stavebního práva se zaměřujeme na sepis smlouvy o koupi nemovitostí, a to jak stavebních objektů tak bytů či jednotek. Dále poskytujeme právní služby v sepisu prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě a zakládání SVJ. Do této oblasti dále spadá i problematika nájemního práva, pachtu, zástavních práv a služebností či břemen.

SPRÁVNÍ PRÁVO

V této oblasti poskytujeme právní služby spojené s veškerou agendou související s katastrem nemovitostí, stavebním právem včetně zastupování před stavebním úřadem. Dále se zabýváme přestupkovým právem, přičemž poskytujeme komplexní právní služby včetně zastupování v přestupkovém řízení. Do správního práva rovněž spadá problematika práva sociálního zabezpečení, když pomáháme klientům v oblasti starobního, invalidního či jiného důchodu, a to včetně zastupování před příslušnými orgány.

SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO

V oblasti spotřebitelského práva poskytujeme právní služby v souvislosti s problematickými smlouvami, v případě reklamace zboží nebo nepoctivého jednání ze strany obchodníků, a to včetně zastupování před příslušnými orgány. V této oblasti zastupujeme jak spotřebitele, tak obchodníky, a to včetně zastupování před ČOI či v navazujících řízení před soudy. 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

V oblasti práv upravujících veřejné zakázky a hospodářskou soutěž se zaměřujeme na poskytování právní podpory při zadávání veřejných zakázek (např. zpracování zadávacích dokumentací, podpora v rámci celého procesu zadávání veřejných zakázek, popř. i tzv. zastupování zadavatele), včetně případného zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Služby zahrnují rovněž poskytování právní podpory při zpracovávání nabídek včetně komplexní právní podpory po celou dobu průběhu zadávacího řízení. V oblasti hospodářské soutěže se zaměřujeme na poskytování právní podpory zejména při sporech týkajících se nekalosoutěžních jednání včetně oblasti veřejných podpor.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

V oblasti práv k duševnímu vlastnictví se zaměřujeme na poskytování právní podpory při ochraně autorských práv i práv z průmyslového vlastnictví (patenty, ochranné známky, užitné vzory apod.).

PRÁVO ICT

V oblasti práva ICT se zaměřujeme na poskytování právní podpory při budování/implementaci informačních systémů a poskytování právní podpory při ochraně práv souvisejících se software; včetně právní podpory při dodávkách hardware a software.

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

V oblasti práva obchodních korporací se zaměřujeme na poskytování právní podpory obchodním společnostem při plnění jejich právních povinností, při zajišťování jejich korporátní agendy (změny sídla, změny jednatelů atd.), při fúzích a akvizicích. Rovněž se zaměřujeme na poskytování právní podpory a zastupování v oblasti konkurzních a vyrovnacích, resp. insolvenčních řízeních.

OBČANSKÉ, OBCHODNÍ A PRACOVNÍ PRÁVO

V oblasti občanského, obchodního a pracovního práva se zaměřujeme na poskytování právní podpory mj. při řešení vztahů souvisejících s nemovitostmi (smluvní převody, věcná břemena, vklady do obchodních společností) včetně právní podpory v oblasti bytového práva, dále dědického práva a práva na ochranu osobnosti. V oblasti pracovního práva se zaměřujeme na poskytování právní podpory v rámci úpravy pracovněprávních vztahů včetně manažerských smluv atd. V rámci občanského a obchodního práva lze využít také advokátních úschov.