Hlavní stranaŽelezniceDrážní úřad dohlíží na bezpečnost provozování drah a drážní dopravy v ČR....

Drážní úřad dohlíží na bezpečnost provozování drah a drážní dopravy v ČR. Co zahrnuje jeho činnost v oblasti železničního provozu?

Úkolem Drážního úřadu (DÚ) jako správního úřadu v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné výkon státního dozoru ve věcech drah. Jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Schvalovací procesy železničních vozidel pro provoz na území ČR

Drážní úřad vydává povolení k uvedení železničních vozidel do provozu na území ČR. Nově žádosti o schválení vozidel pro provoz na území ČR a dalších států EU od 1. 11. 2020 podávají žadatelé výhradně prostřednictvím jednotného kontaktního místa, portálu One Stop Shop (OSS). Správcem portálu je Evropská agentura pro železnice (ERA). V případě schvalování vozidel pro území více států je schvalovacím orgánem ERA, která předává před vydáním povolení dotčeným národním bezpečnostním úřadům dokumenty žadatele pro posouzení shody s vnitrostátními předpisy.

Schvalovací proces tak zajišťuje, že vozidlo bude odpovídat platným evropským i vnitrostátním předpisům. Pro povolování vozidel pro provoz v ČR si může žadatel sám zvolit orgán vydávající povolení – zda to bude ERA nebo Drážní úřad. Žádost ale musí být podána přes jednotné kontaktní místo. V žádosti žadatel určí druh příslušného povolení, to znamená, zda jde o první povolení, obnovení typu vozidla, rozšíření oblasti použití, nové povolení nebo povolení ve shodě s typem.

Role Drážního úřadu v procesu schvalování

V případě, že se jedná o provoz vozidel pouze na území ČR a žadatel si zvolí jako vydávající orgán DÚ, pak DÚ schvaluje příslušné vozidlo. V případě, že si žadatel zvolí jako vydávající orgán DÚ nebo se jedná o schválení na území více členských států, pak DÚ vydává pro ERA stanovisko – posouzení souladu s vnitrostátními předpisy. Zjednodušeně lze konstatovat, že Drážní úřad v těchto případech vydává jakési závazné stanovisko pro Evropskou agenturu pro železnice.

Co se týče nových schvalovacích procesů, v současnosti se aplikují přímo použitelné unijní právní předpisy. V legislativním procesu je nyní transpozice evropských směrnic do českého práva, respektive do zákona o dráhách.

Obdobná je situace při vydávání jednotného osvědčení o bezpečnosti pro dopravce, které se v návaznosti na listopadové zavedení 4. železničního balíčku také řídí novými postupy.  Jednotným kontaktním místem je One Stop Shop a schvalovací procesy probíhají podobně jako v případě schvalování vozidel prostřednictvím ERA a národních bezpečnostních orgánů.

Mimořádné události na železnici

V případě vzniku mimořádné události ohrožující bezpečnost na železnici, přijímá Drážní úřad bezpečnostní opatření.  Vychází přitom ze závěrečných zpráv Drážní inspekce, které v návaznosti na uzavřená šetření mimořádných událostí obsahují bezpečnostní doporučení. V létě loňského roku došlo k sérii mimořádných událostí, které měly závažnější charakter a v jejichž důsledku zemřelo několik osob a další desítky byly zraněny. Naštěstí šlo o sezónní výkyv a celková čísla mimořádností se meziročně snížila. Stále ale dochází k vysoké nehodovostí na přejezdech, která je však v drtivé většině případů způsobena vinou účastníků silničního provozu.

V návaznosti na sérii těchto mimořádných událostí v roce 2020 se bezpečnostní komise při Ministerstvu dopravy, jejímž členem je i Drážní úřad, shodla na rozsáhlejších opatřeních, která jsou již od podzimu uváděna do praxe. V říjnu byla například schválena „Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy“. Správa železnic plánuje v letošním roce změnit zabezpečení dalších 200 železničních přejezdů.

DÚ také dlouhodobě usiluje o zavedení povinného výcviku na simulátorech pro strojvedoucí. Praxe na simulátorech by byla povinná pro strojvedoucí ve výcviku, tedy uchazeče o toto povolání, a měla by kromě praktického osvojení dovedností strojvedoucího připravit adepty i na nouzové a neobvyklé situace. 

(jk)

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Realizace a provoz ETCS vyžaduje spolupráci všech

Dne 12. září 2023 se opět sešli železniční odborníci na Novotného lávce na semináři „ ETCS – výhradní provoz“, který pořádala odborná pobočka Sdělovací...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts