Hlavní stranaŽelezniceDrážní úřad dohlíží na bezpečnost provozování drah a drážní dopravy v ČR....

Drážní úřad dohlíží na bezpečnost provozování drah a drážní dopravy v ČR. Co zahrnuje jeho činnost v oblasti železničního provozu?

Úkolem Drážního úřadu (DÚ) jako správního úřadu v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné výkon státního dozoru ve věcech drah. Jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Schvalovací procesy železničních vozidel pro provoz na území ČR

Drážní úřad vydává povolení k uvedení železničních vozidel do provozu na území ČR. Nově žádosti o schválení vozidel pro provoz na území ČR a dalších států EU od 1. 11. 2020 podávají žadatelé výhradně prostřednictvím jednotného kontaktního místa, portálu One Stop Shop (OSS). Správcem portálu je Evropská agentura pro železnice (ERA). V případě schvalování vozidel pro území více států je schvalovacím orgánem ERA, která předává před vydáním povolení dotčeným národním bezpečnostním úřadům dokumenty žadatele pro posouzení shody s vnitrostátními předpisy.

Schvalovací proces tak zajišťuje, že vozidlo bude odpovídat platným evropským i vnitrostátním předpisům. Pro povolování vozidel pro provoz v ČR si může žadatel sám zvolit orgán vydávající povolení – zda to bude ERA nebo Drážní úřad. Žádost ale musí být podána přes jednotné kontaktní místo. V žádosti žadatel určí druh příslušného povolení, to znamená, zda jde o první povolení, obnovení typu vozidla, rozšíření oblasti použití, nové povolení nebo povolení ve shodě s typem.

Role Drážního úřadu v procesu schvalování

V případě, že se jedná o provoz vozidel pouze na území ČR a žadatel si zvolí jako vydávající orgán DÚ, pak DÚ schvaluje příslušné vozidlo. V případě, že si žadatel zvolí jako vydávající orgán DÚ nebo se jedná o schválení na území více členských států, pak DÚ vydává pro ERA stanovisko – posouzení souladu s vnitrostátními předpisy. Zjednodušeně lze konstatovat, že Drážní úřad v těchto případech vydává jakési závazné stanovisko pro Evropskou agenturu pro železnice.

Co se týče nových schvalovacích procesů, v současnosti se aplikují přímo použitelné unijní právní předpisy. V legislativním procesu je nyní transpozice evropských směrnic do českého práva, respektive do zákona o dráhách.

Obdobná je situace při vydávání jednotného osvědčení o bezpečnosti pro dopravce, které se v návaznosti na listopadové zavedení 4. železničního balíčku také řídí novými postupy.  Jednotným kontaktním místem je One Stop Shop a schvalovací procesy probíhají podobně jako v případě schvalování vozidel prostřednictvím ERA a národních bezpečnostních orgánů.

Mimořádné události na železnici

V případě vzniku mimořádné události ohrožující bezpečnost na železnici, přijímá Drážní úřad bezpečnostní opatření.  Vychází přitom ze závěrečných zpráv Drážní inspekce, které v návaznosti na uzavřená šetření mimořádných událostí obsahují bezpečnostní doporučení. V létě loňského roku došlo k sérii mimořádných událostí, které měly závažnější charakter a v jejichž důsledku zemřelo několik osob a další desítky byly zraněny. Naštěstí šlo o sezónní výkyv a celková čísla mimořádností se meziročně snížila. Stále ale dochází k vysoké nehodovostí na přejezdech, která je však v drtivé většině případů způsobena vinou účastníků silničního provozu.

V návaznosti na sérii těchto mimořádných událostí v roce 2020 se bezpečnostní komise při Ministerstvu dopravy, jejímž členem je i Drážní úřad, shodla na rozsáhlejších opatřeních, která jsou již od podzimu uváděna do praxe. V říjnu byla například schválena „Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy“. Správa železnic plánuje v letošním roce změnit zabezpečení dalších 200 železničních přejezdů.

DÚ také dlouhodobě usiluje o zavedení povinného výcviku na simulátorech pro strojvedoucí. Praxe na simulátorech by byla povinná pro strojvedoucí ve výcviku, tedy uchazeče o toto povolání, a měla by kromě praktického osvojení dovedností strojvedoucího připravit adepty i na nouzové a neobvyklé situace. 

(jk)

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Aktuálně

Toulky nejen železniční minulostí

Začátkem května přišla na knižní trh nová již 20. kniha spisovatele Josefa Schröttera „Toulky nejen železniční minulostí“ s ilustracemi Jiřího Boudy. V knize je 393 obrázků...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts