Hlavní stranaSilniční dopravaSupervize projektové dokumentace tunelových staveb

Supervize projektové dokumentace tunelových staveb

Projektování tunelů je složitý proces, jehož úspěšnost závisí na celé řadě aspektů. 

Jedná se například o správnou interpretaci výsledků geotechnického průzkumu, prognózu chování horninového masivu při ražbě, nebo volbu vhodné tunelovací metody a technologického postupu výstavby.

V České republice je v poměru k délce realizovaných tunelů 10x více havárií, než v Rakousku. Nezávislá kontrola projektové dokumentace je přitom v zahraniční běžnou praxí. Proč tomu tak není u nás? A jaké jsou důvody, proč by měl investor nechat provádět supervizi projektové dokumentace tunelových staveb?

Důvodů je hned několik. Průběžně prováděná supervizní činnost vede k optimalizaci technického řešení dokumentace a díky tomu má mnoho pozitivních dopadů na celý projekt. Už koncepce navržené v nižších stupních projektové dokumentace se zpravidla promítne i v dalších stupních. Proto je nutno kontrole správnosti návrhu je věnovat pozornost již od počátečních fází projektu. Supervize dále napomáhá snižovat komplikace spojené s výběrovým řízením a jeho průběhem. To je jeden ze způsobů, jak minimalizovat výši investičních nákladů i náklady na případné opravy.

Supervize minimalizuje i bezpečnostní rizika spojená s prováděním a negativními účinky tunelování na objekty v nadloží. Bezpečnost tunelování má pozitivní dopad i na samotou stavbu. To, že se při samotné ražbě používá observační metoda, umožňuje při realizaci operativně upravovat projektem navržené technické řešení. Konzultace s experty supervizního týmu je také podnětem pro použití nových technologií nebo optimalizaci detailů, které ovlivňují celkovou koncepci stavby. Supervizní činnost tak pomáhá nalézt optimální technicko-ekonomického řešení a minimalizovat komplikace při závěrečném hodnocení projektu.

V dnešní době je projektování mnohdy orientováno na minimalizaci s ním spojených nákladů a maximalizaci zisku. To se negativně odráží i do projektové dokumentace a o to větší musí být kontrola ze strany objednatele.

Supervize projektové dokumentace tunelových staveb zajistí, že je projekt efektivnější, bezpečnější a ve výsledku i na vyšší technické úrovni. Zavést proto praxi ze zahraničí a rozšířit přítomnost nezávislé kontroly se tak nabízí jako vhodný způsob, jak tunelové stavby v České Republice posunout na úroveň našich sousedů.

Aktuálně

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?

Koncepce jednotného evropského signalizačního systému pro posílení interoperability se datuje do roku 1989, kdy železniční průmysl a Komise EU zahájily analýzu problémů železniční signalizace...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts