Hlavní stranaSilniční dopravaSupervize projektové dokumentace tunelových staveb

Supervize projektové dokumentace tunelových staveb

Projektování tunelů je složitý proces, jehož úspěšnost závisí na celé řadě aspektů. 

Jedná se například o správnou interpretaci výsledků geotechnického průzkumu, prognózu chování horninového masivu při ražbě, nebo volbu vhodné tunelovací metody a technologického postupu výstavby.

V České republice je v poměru k délce realizovaných tunelů 10x více havárií, než v Rakousku. Nezávislá kontrola projektové dokumentace je přitom v zahraniční běžnou praxí. Proč tomu tak není u nás? A jaké jsou důvody, proč by měl investor nechat provádět supervizi projektové dokumentace tunelových staveb?

Důvodů je hned několik. Průběžně prováděná supervizní činnost vede k optimalizaci technického řešení dokumentace a díky tomu má mnoho pozitivních dopadů na celý projekt. Už koncepce navržené v nižších stupních projektové dokumentace se zpravidla promítne i v dalších stupních. Proto je nutno kontrole správnosti návrhu je věnovat pozornost již od počátečních fází projektu. Supervize dále napomáhá snižovat komplikace spojené s výběrovým řízením a jeho průběhem. To je jeden ze způsobů, jak minimalizovat výši investičních nákladů i náklady na případné opravy.

Supervize minimalizuje i bezpečnostní rizika spojená s prováděním a negativními účinky tunelování na objekty v nadloží. Bezpečnost tunelování má pozitivní dopad i na samotou stavbu. To, že se při samotné ražbě používá observační metoda, umožňuje při realizaci operativně upravovat projektem navržené technické řešení. Konzultace s experty supervizního týmu je také podnětem pro použití nových technologií nebo optimalizaci detailů, které ovlivňují celkovou koncepci stavby. Supervizní činnost tak pomáhá nalézt optimální technicko-ekonomického řešení a minimalizovat komplikace při závěrečném hodnocení projektu.

V dnešní době je projektování mnohdy orientováno na minimalizaci s ním spojených nákladů a maximalizaci zisku. To se negativně odráží i do projektové dokumentace a o to větší musí být kontrola ze strany objednatele.

Supervize projektové dokumentace tunelových staveb zajistí, že je projekt efektivnější, bezpečnější a ve výsledku i na vyšší technické úrovni. Zavést proto praxi ze zahraničí a rozšířit přítomnost nezávislé kontroly se tak nabízí jako vhodný způsob, jak tunelové stavby v České Republice posunout na úroveň našich sousedů.

Aktuálně

Cesta k ETCS v podmínkách ČR

Na webu Z dopravy mně zaujal článek Davida Votroubka z FS ČR „Jak dál po Pardubicích“ a bohatá diskuze k jeho článku. Svůj profesní život jsem zasvětil...

Podcasty

Podcasty na Spotify Apple podcasts